Kontakt:

 690 455 884

sklep@mimeble.eu

Formularz kontaktowy

 

 

REGULAMIN SKLEPU www.mimeble.eu

 

Definicje zawarte w regulaminie

 1. FORMULARZ ZAMÓWIENIA – dostępny na stronie internetowej www.mimeble.eu formularz, który umożliwia złożenie Zamówienia.

 2. KLIENT/KONSUMENT – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie będącą osobą prawną, której przepisy szczególne  przyznają zdolność prawną, która dokonuje Zamówienia w ramach Sklepu.

 3. PRODUKT – dostępna w Sklepie rzecz ruchoma albo usługa, prezentowana w sklepie internetowym, będąca przedmiotem Umowy sprzedaży.

 4. REGULAMIN - niniejszy regulamin Sklepu.

 5. SKLEP INTERNETOWY (SKLEP) - serwis internetowy dostępny pod www.mimeble.eu, za pośrednictwem którego Klient może składać Zamówienia.

 6. SPRZEDAWCA – Mateusz Ilnicki wykonująca działalność gospodarczą pod firmą Mateusz Ilnicki wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej  prowadzonej przez ministra właściwego do spraw gospodarki, miejsce wykonywania działalności oraz adres do doręczeń: ul. Główna 74, 46-100 Smogorzów, NIP: 7521433952, REGON: 386520192, adres poczty elektronicznej (e-mail): sklep@mimeble.eu, numer telefonu: +48 690 455 884.

 7. UMOWA SPRZEDAŻY – Umowa Sprzedaży Produktu zawarta między Klientem, a Sprzedawcą za pośrednictwem Sklepu.

 8. ZAMÓWIENIE - oświadczenie woli Klienta, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy sprzedaży, określające w szczególności rodzaj i liczbę Towaru.

 9. PARTNER - osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie będącą osobą prawną, której przepisy szczególne  przyznają zdolność prawną, która podejmuje współpracę ze sprzedawcą.

 

 

Postanowienia ogólne

 1. Sklep www.mimeble.eu działa na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie.

 2. Niniejszy Regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną. 

 3. Regulamin określa warunki zawierania i rozwiązywania Umów Sprzedaży Produktu oraz tryb postępowania reklamacyjnego.

 4. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy:

  Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.),

  Ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r. (Dz. U. 2014 poz. 827),

  Ustawy o pozasądowym rozwiązywaniu sporów konsumenckich z dnia 23 września 2016 r. (Dz.U. 2016 poz. 1823),

  Ustawy Kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz. U. Nr 16, poz. 93 ze zm.) oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego.

 

Informacje dotyczące Produktów 

 1. Sklep www.mimeble.eu prowadzi sprzedaż detaliczną Produktów za pośrednictwem sieci Internet na terenie Polski, wyłącznie na rzecz Konsumentów.

 2. wprowadzone na rynek polski. Produkty oferowane w Sklepie są nowe, wolne od wad fizycznych i prawnych i zostały legalnie

 3. Informacje znajdujące się na stronach internetowych Sklepu nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów prawa. Klient, składając Zamówienie, składa ofertę kupna określonego Produktu na warunkach podanych w jego opisie.

 4. Cena Produktu uwidoczniona na stronie internetowej Sklepu podana jest w złotych polskich (PLN)  i zawiera wszystkie składniki, w tym podatek VAT.

 5. Klient może negocjować cenę wypełniając specjalny formularz.

 6. Cena Produktu jest wiążąca w chwili dokonania płatności przez Klienta. Po dokonaniu płatności Cena ta nie ulegnie zmianie niezależnie od zmian cen w Sklepie, które mogą się pojawić w odniesieniu do poszczególnych Produktów.

Procedura zawarcia Umowy sprzedaży 

 1. Zamówienia można składać:

  w sklepie internetowym pod adresem www.mimeble.eu za pośrednictwem formularza,

  drogą mailową na adres sklep@mimeble.eu,

  telefonicznie pod numerem: +48 690 455 884.

 2. W przypadku zamówienia poprzez sklep internetowy wybór zamawianych Produktów przez Klienta jest dokonywany jest przez dodanie ich do koszyka.

 3. W trakcie składania Zamówienia - do momentu naciśnięcia przycisku „Zapłać” - Klient ma możliwość modyfikacji wprowadzonych danych oraz w zakresie wyboru Towaru. 

 4. Po podaniu przez Klienta korzystającego ze Sklepu internetowego wszystkich niezbędnych danych, wyświetlone zostanie podsumowanie złożonego Zamówienia. Podsumowanie złożonego Zamówienia będzie zawierać informacje dotyczące:

  przedmiotu zamówienia

  jednostkowej oraz łącznej ceny zamawianych produktów lub usług, w tym kosztów dostawy oraz dodatkowych kosztów (jeśli występują)

 5. W celu wysłania Zamówienia konieczne jest podanie danych osobowych.

 6. Wysłanie przez Klienta Zamówienia stanowi oświadczenie woli zawarcia ze Sklepem  sprzedaży, zgodnie z treścią Regulaminu.

 7. Po złożeniu Zamówienia, Klient otrzymuje wiadomość e-mail, zawierającą ostateczne potwierdzenie wszystkich istotnych elementów Zamówienia.

 8. Zamówienie realizowane jest po dokonaniu płatności przez klienta.

 9. Umowę traktuje się za zawartą z momentem otrzymania przez Sklep płatności.

 

Dostawa 

 1. Dostawa Towarów jest ograniczona do obszaru Rzeczpospolitej Polskiej i odbywa się pod adres wskazany przez Klienta w trakcie składania Zamówienia.

 2. Dostawa zamówionych Towarów odbywa się za pomocą zewnętrznych firm kurierskich. Koszt dostawy określony jest w zakładce DOSTAWA, na stronie internetowej sklepu.

 3. Standardowy KOSZT DOSTAWY NIE DOTYCZY WNIESIENIA. Odbiór dostawy i wniesienie leży po stronie Klienta.

 4. Na termin dostawy Produktu składa się dostępność Produktu oraz czas dostawy Produktu przez przewoźnika:

  Czas realizacji zamówień Produktów tapicerowanych ustalany jest indywidualnie, klient dostaje informacje o terminie realizacji na podany adres e-mail.

  Dostawa Produktu przez przewoźnika następuje w terminie przez niego deklarowanym.

  Sklep zastrzega sobie prawo do wydłużenia terminu realizacji o czym poinformuje klienta.

 5. Klient nie ma możliwości wyboru dnia i godziny dostawy.

 6. W przypadku nie odebrania mebla po wcześniejszym potwierdzeniu odbioru, kolejna dostawa zostanie obciążona kosztami o których poinformuje sprzedawca.

 7. Klient zobowiązany jest do sprawdzenia, czy wyrób nie posiada uszkodzeń powstałych podczas transportu. Jeżeli wyrób posiada uszkodzenia powinien zostać spisany protokół szkody, w którym będzie opisana szkoda, data i podpis kuriera/kierowcy. Brak adnotacji/protokołu może spowodować zakwalifikowanie reklamacji jako powstałej nie z winy Sprzedającego.

 

Sposób płatności 

 1. Sprzedawca udostępnia następujące sposoby płatności:

  płatność przelewem tradycyjnym na rachunek bankowy Sprzedawcy,

  płatność za pośrednictwem elektronicznych serwisów płatności Przelewy24

  płatność gotówką przy odbiorze osobistym.

 2. W przypadku płatności przelewem tradycyjnym, wpłaty należy dokonać na rachunek bankowy numer: 64 1050 1881 1000 0097 3164 3913 (ING Bank Śląski S.A.) Mateusz Ilnicki, ul. Główna 74, 46-100 Smogorzów, NIP: 7521433952.

 3. W przypadku płatności za pośrednictwem elektronicznych serwisów płatności Klient dokonuje zapłaty przed rozpoczęciem realizacji Zamówienia. 

 4. Elektroniczne serwisy płatności umożliwiają dokonanie płatności za pomocą karty kredytowej, szybkiego przelewu z wybranych polskich banków.

 

Zwroty i reklamacje

 

 1. Klientowi będącemu konsumentem w rozumieniu art. 221 Kodeksu Cywilnego, przysługuje  -na podstawie przepisów prawa-  ma prawo do odstąpienia od zawartej na  odległość umowy sprzedaży, bez podania przyczyny, składając odpowiednie oświadczenie woli na piśmie, w terminie 14 dniu. Termin ten jest liczony od momentu dostarczenia towaru do Klienta

 2. W przypadku odstąpienia od umowy zawartej na odległość, umowa jest uważana za niezawartą. Klient powinien niezwłocznie zwrócić towar w stanie nienaruszonym nie później niż w terminie 14 dniu od momentu dostarczenia . Zakupiony towar należy zwrócić na adres:  Mateusz Ilnicki, Ul. Główna 74, 46-100 Smogorzów.

 3. Koszt opakowania i odesłania ponosi Klient.

 4. Wszystkie Produkty oferowane w Sklepie posiadają gwarancję producenta obowiązującą na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.

 5. Okres gwarancji dla Produktów wynosi 24 miesiące i jest liczony od dnia dostarczenia Produktu do Klienta.

 6. Dokumentem uprawniającym do ochrony gwarancyjnej jest dowód zakupu: paragon lub faktura VAT.

 7. Gwarancja nie wyłącza uprawnień wynikających z rękojmi za wady fizyczne i prawne Produktu, określone w Kodeksie cywilnym.

 8. Podstawa i zakres odpowiedzialności Sprzedawcy wobec Klienta będącego Konsumentem, z tytułu rękojmi obejmującej wady fizyczne i prawne, są określone w ustawie Kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz. U. nr 16, poz. 93 ze zm.)

 9. Zawiadomienia o wadach dotyczących Produktu oraz zgłoszenie odpowiedniego żądania  można dokonać wypełniając formularz, za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: sklep@mimeble.eu lub pisemnie na adres: ul. Główna 7446-100 Smogorzów.

 10. W powyższej wiadomości w formie pisemnej lub elektronicznej należy podać jak najwięcej informacji i okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaj i datę wystąpienia nieprawidłowości oraz dane kontaktowe. Podane informacje znacznie ułatwią i przyspieszą rozpatrzenie reklamacji przez Sprzedawcę.

 11. Sklep zobowiązuje się do rozpatrzenia każdej reklamacji w terminie do 14 dni, a gdyby to nie było możliwe, to w tym okresie poinformujemy Klienta, kiedy reklamacja zostanie rozpatrzona.

 

Charytatywnie

 

 1. Aby dodać zbiórkę należy prawidłowo wypełnić formularz. Po weryfikacji zostanie umieszczona na liście celów charytatywnych.

 2. Na zbiórkę przekazywane jest część dochodu ze sprzedaży w sklepie.
  Wysokość przekazywanej kwoty:

  1. 1% - Gdy zakupu dokonuje osoba bez kodu polecającego na stronie mimeble.eu.

  2. 2-5% - Gdy zakupu dokonuje osoba z kodem polecającym danej zbiórki na stronie mimeble.eu lub innym portalu z ogłoszeniami sklepu. Wysokość procentowa zależna jest od rodzaju zakupionego towaru, promocji, aktywności użytkowników, formy płatności.

 3. Przelewy na zbiórki robione są raz w miesiącu po uzyskaniu minimum 50 zł na daną zbiórkę.

 4. W sytuacji, gdy klient bez kodu polecającego na stronie sklepu mimeble.eu nie wybierze celu charytatywnego zostanie przypisanie losowo.

 5. Sklep zastrzega sobie prawo do odrzucenia lub usunięcia w każdej chwili zbiórki bez podania przyczyny.

 

Komentarz:

Dostajemy dużo wiadomości z prośbami o pomoc. Chcielibyśmy pomóc każdemu, ale niestety nie jest to możliwe. Dlatego uruchomiliśmy program Pomaganie Przez Kupowanie. Celem akcji jest przekazywanie części dochodu ze sprzedaży na cele charytatywne. Zasada działania jest prosta w zamian za promocję naszej strony przekazujemy pieniądze na zbiórkę. Do tego służy indywidualny kod promocyjny danej zbiórki, który klienci używają w sklepie. Układ jest uczciwy zamiast płacić za kampanię reklamowe wpłacamy pieniądze na cel charytatywny w zamian za promocję. Jest z angażowanie ze strony osób zarządzających zbiórką to są na nią wpłaty. Nie chcemy wybierać pomiędzy dziećmi, gdzie jedno potrzebuje przeszczepu serca, a inne drogiej operacji za granicą. Chcielibyśmy pomóc wszystkim, ale nie jest to możliwe finansowo, dlatego jest ta akcja Pomaganie Przez Kupowanie. Więc jeśli naprawdę ktoś potrzebuję pieniędzy na zbiórkę i akceptuje powyższe warunki zachęcamy do wypełnienia formularza.

 

Współpraca

 

 1. Prowizja od sprzedaży ustalana jest indywidualnie z każdym partnerem.

 2. Parter podczas wypełniania formularza ustala indywidualny kod promocyjny, który klienci będą używać podczas zakupów.

 3. Klienci kodu promocyjnego partnera mogą użyć na stronie sklepu mimeble.eu wpisując w odpowiednie pole lub podczas składania zamówienia na innych portalach, gdzie umieszczone są ogłoszenia sprzedawcy. Wystarczy podać informację w wiadomości o wykorzystaniu kodu.

 4. Partner ma możliwość wyboru podziału prowizji z rabatami dla klientów.

 5. Sklep nie wysyła darmowych przedmiotów dla partnerów.

 6. W ramach współpracy istnieje możliwość zwrócenia 100% kwoty za zakupiony pierwszy przedmiot.

 7. Aby partner uzyskał zwrot za zakupiony towar odpowiednia ilość klientów musi dokonać zakupu z jego kodem w określonym czasie. Ilość klientów zależy od wartości przedmiotu.

  1. 5 klientów za każdą rozpoczętą wartość 100 zł przedmiotu do końca następnego miesiąca.

  2. 10 klientów za każdą rozpoczętą wartość 100 zł przedmiotu przez okres 6 miesięcy.
   Przykład.
   Wartość przedmiotu 419 zł zakupionego 05.03
   25 klientów do dnia 30.04
   50 klientów do dnia 30.09

 8. Rozliczanie z partnerem jest możliwe na dwa sposoby:

  1. Barter - sklep wysyła towar o równowartości posiadanej kwoty z prowizji.

  2. Przelew na konto - Partner wystawia fakturę, a sklep przelewa pieniądze na wskazane konto.

 9. Przy braku sprzedaży w danym miesiącu zostanie obniżona prowizja w następnym, aż do momentu sprzedaży z kodem partnera. Wielkość obniżonej prowizji jest ustalana indywidualnie z partnerem na początku współpracy.

 10. W przypadku dużej sprzedaży z kodem Partnera istnieje możliwość renegocjacji prowizji.

 11. Partner otrzymuje co miesiąc maila z informacją o zgromadzonych środkach oraz zestawienie sprzedaży z użyciem jego kodu. Informacje w zestawieniu: data sprzedaży, lista przedmiotów, kwota, prowizja.

 

Ochrona danych osobowych 

 

 1. Zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 1997r. nr 133 poz. 883) dane są z należytą starannością chronione przed dostępem do nich osób nieupoważnionych. Każdy Klient ma prawo wglądu do swoich danych, do ich poprawienia i usuwania.

 2. Klient składając zamówienie wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych w celu realizacji zamówienia. Dane osobowe Klientów są poufne i nie będą udostępniane osobom trzecim.

 

Postanowienia Końcowe

 

 1. Umowy zawierane poprzez Sklep zawierane są zgodnie z prawem polskim.

 2. W przypadku niezgodności jakiejkolwiek części Regulaminu z obowiązującym prawem, w miejsce zakwestionowanego przepisu Regulaminu zastosowanie mają właściwe przepisy prawa polskiego.

 3. Wszelkie spory wynikłe z Umów Sprzedaży między Sklepem, a Konsumentami będą lub też byłoby niesatysfakcjonujące dla którejkolwiek ze stron, spory będą rozstrzygane przez właściwy sąd powszechny. polubownego zakończenia sporu, z uwzględnieniem ustawy o pozasądowym rozwiązywaniu sporów konsumenckich. Jeśli jednak nie byłoby to możliwe,  rozstrzygane w pierwszej kolejności na drodze negocjacji, z intencją 

 4.  Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy Sklepem, a Klientem, który jest konsumentem w rozumieniu art. 221 Kodeksu Cywilnego, zostaje poddane sądom właściwym zgodnie z postanowieniami właściwych przepisów Kodeksu postępowania cywilnego.

 5. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy Sklepem. a Klientem, który nie jest konsumentem w rozumieniu art. 221 Kodeksu Cywilnego Kodeksu Cywilnego, zostaje poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Sklepu.

 6. Zawartość nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu art. 543 kodeksu cywilnego.

 7. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego, przepisy Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego.

Regulamin


 

         Darmowa Dostawa     sklep@mimeble.eu     690 455 884

   Darmowa Dostawa